Regulamin Sklepu rebecadelana.pl

Niniejsza strona wraz z odnośnikami do załączonych dokumentów zawiera regulamin (“Regulamin”), na podstawie którego sprzedawane są produkty (każdy zwany dalej “Produktem”) dostępne w Sklepie internetowym pod adresem www.rebecadelana.pl (“Sklep”). Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Sprzedającym jest Rebeca de Lana – Manufaktura, prowadzony przez Małgorzatę Jabłońską, z siedzibą w Gdyni ul. Migdałowa 13. Przed zakupem w sklepie internetowym należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonując zakupu któregokolwiek z Produktów w Sklepie, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Kupującego wiążące.

Definicje

 1. Dzień roboczy” – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy.
 2. Kupujący” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący uprzywilejowany” – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
 4. Konsument”/”Klient” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedający” – Rebeca de Lana – Manufaktura, właściciel Małgorzata Jabłońska, adres ul. Migdałowa 13, 81-589 Gdynia, NIP 9580452828, REGON 220200830.
 6. Adres pocztowy” – nazwa instytucji lub imię i nazwisko, ulica, aleja lub osiedle, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj (w przypadku wysyłek zagranicznych).
 7. Dowód zakupu” faktura, paragon lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosowanymi przepisami prawa.
 8. Termin realizacji” – informacja podana przy produkcie w dniach roboczych. 
 9. Zamówienie” – oświadczenie woli złożone przez Kupującego w sklepie lub drogą elektroniczną w celu zakupienia od Sprzedającego Produktu.
 10. Umowa” – umowa zawarta poza lokalem Sprzedającego lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 11. Produkt dostępny w sklepie” – Produkt, który w karcie sprzedaży posiada informację o dostępności co najmniej 1 sztuki.
 12. Produkt na zamówienie” – Produkt, który jest dopasowany do potrzeb Kupującego (np. rozmiar Produktu, kolorystyka) i ustalany indywidualnie z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 13. Konto” – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto; konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonym przez niego Zamówieniu w Sklepie.
 14. Formularz rejestracji” – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 15. Formularz zamówienia” – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 16. Koszyk” – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 17. Produkt” – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 18. Treści cyfrowe” – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.

Kontakt ze Sprzedającym

 • Adres pocztowy: ul. Migdałowa 13, 81-589 Gdynia,
 • Adres e-mail: sklep@rebecadelana.pl
 • Telefon kontaktowy: +48 530 630 070

Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

Warunki i informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę Produktów, jak i Treści cyfrowych.
 2. Złożenie w Sklepie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów za każdym razem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 5. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. 
 7. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Szczegółowe koszty dostawy zawarte są w zakładce „Płatności”.
 8. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Produkty wolne od wad.
 9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

Zasady składania Zamówienia

 1. Wybrany Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 2. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

Płatności

Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • Przelew tradycyjny – do realizacji zamówienia Sprzedający przystępuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto. W zależności od banku operacja może trwać 1-2 dni robocze. Przelewu należy dokonać na wskazany poniżej rachunek bankowy:

mBank

29 1140 2004 0000 3802 7454 4175

Rebeca de Lana – Manufaktura Małgorzata Jabłońska

Migdałowa 13

81-589 Gdynia

W tytule przelewu uprzejmie proszę o podanie numeru Zamówienia, podanego w wiadomości elektronicznej potwierdzającej dokonanie zakupu. 

 • Płatność online – szybki przelew elektroniczny za pośrednictwem platformy płatniczej. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

Metody dostawy

Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

 • Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu,
 • Kurier InPost,
 • Paczkomat InPost,
 • Kurier DPD,
 • Poczta Polska przesyłka ekonomiczna/priorytetowa,
 • Drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania Zamówienia, w przypadku zamówienia Treści cyfrowych.

Wykonanie Umowy Sprzedaży

Produkty dostępne w Sklepie

 • Składając Zamówienie, Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Kupujący ma prawo, możliwość oraz powinność zapoznania się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa Zamówienie w Sklepie.
 • Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Aby Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu zostało zrealizowane w sposób prawidłowy, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza Zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionych Produktów.
 • Realizacja Zamówienia następuje w terminie określonym na karcie Produktu i jest liczona od  momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.
 • W przypadku Zamówień złożonych z wielu Produktów, czasem realizacji Zamówienia będzie najdłuższy z terminów określonych na kartach Produktów.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym Zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze Zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości Zamówienia do odbioru.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, a w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy będzie najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedającego poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail/wiadomości SMS/telefonicznie na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej/numeru kontaktowego Klienta.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Sposób dostawy”, znajdującej się w stopce Sklepu u dołu strony oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

Produkty na zamówienie

 • Produkty na Zamówienie dotyczą wyłącznie działalności wytwórczej marki Rebeca de Lana – Manufaktura.
 • Istnieje możliwość złożenia indywidualnego Zamówienia na Produkty, różniące się kolorem, rozmiarem lub wzorem od oferowanych w Sklepie.
 • W celu ustalenia atrybutów Produktu na zamówienie konieczny jest kontakt ze Sprzedającym poprzez pocztę elektroniczną (sklep@rebecadelana.pl).
 1. Produkty na zamówienie będące modyfikacją koloru, rozmiaru lub wzoru Produktów w ofercie Sklepu:
 • Po otrzymaniu od Konsumenta na pocztę elektroniczną szczegółowych informacji dotyczących Produktu na zamówienie, Sprzedający dokonuje wyceny Produktu na zamówienie oraz określa czas realizacji, o czym informuje Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych.
 • W przypadku akceptacji przez Konsumenta wyceny oraz czasu realizacji Produktu na zamówienie Sprzedający rozpoczyna pracę nad Produktem, który jest tworzony w przewidzianym przez Sprzedającego terminie realizacji.
 1. Produkty na zamówienie będące realizacją indywidualnego, niestandardowego projektu Konsumenta:
 • Po otrzymaniu od Konsumenta na pocztę elektroniczną szczegółowych informacji dotyczących Produktu na zamówienie, Sprzedający dokonuje wyceny Produktu na zamówienie oraz określa czas realizacji, o czym informuje Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych.
 • W przypadku akceptacji przez Konsumenta wyceny oraz czasu realizacji Produktu na zamówienie, Sprzedający rozpoczyna pracę nad Produktem, który jest tworzony w przewidzianym przez Sprzedającego terminie realizacji dopiero po otrzymaniu na konto Sklepu 100% ceny produktu i kosztów przesyłki.
 • Po wytworzeniu Produktu na zamówienie, Sprzedający wysyła Kupującemu informację o terminie wysłania Produktu.

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail i hasło wybrane przez Konsumenta, opcjonalnie dane adresowe i dane do faktury. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § Kontakt ze Sprzedającym.

Prawo odstąpienia od Umowy

Odstąpienie od umowy w przypadku otrzymania niewadliwego Produktu przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu Cywilnego i korzystającego ze Sklepu internetowego rebecadelana.pl, przysługuje, na podstawie przepisów prawa (art. 27 Prawa konsumenckiego z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34), bez podania przyczyny w terminie do 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy wygasa natychmiast po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Kupującego weszła w fizyczne posiadanie towarów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, pismem wysłanym pocztą elektroniczną na adres: sklep@rebecadelana.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 

 • Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi odstępującemu od Umowy otrzymanie oświadczenia, na adres poczty elektronicznej podany przy zawieraniu Umowy lub inny, jeśli został podany w złożonym oświadczeniu.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić na adres Sprzedającego Produkty będące przedmiotem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, wraz z dołączonym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta, na który Sklep ma zwrócić zapłatę.
 • Zwracane w tym trybie Produkty muszą zostać zwrócone do Sprzedającego w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami oraz zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • Sprzedający nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, dostarczonego przez Konsumenta, ma obowiązek sprawdzić, czy zwracany Produkt nie został uszkodzony i jest w stanie niezmienionym.
 • W przypadku gdy Produkt spełnia wymienione powyżej wymagania, Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, włączając koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na numer konta podany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest:

 • rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •  nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie Treści cyfrowych, za które Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
  • Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego;
  • Kupujący uprzywilejowany został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  • Sprzedawca przekazał Kupującemu uprzywilejowanemu zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej przez rozpoczęciem świadczenia usługi.

Odstąpienie od Umowy przez Sprzedającego

Sprzedający ma możliwość odstąpienia od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kupującego o zaistniałej sytuacji i natychmiastowo dokonać zwrotu wszelkich dokonanych przez Kupującego płatności.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty wcześniej przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Procedura reklamacji

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedającego. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § Kontakt ze Sprzedającym niniejszego Regulaminu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje, dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § Kontakt ze Sprzedającym.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta ze stosownym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin kursów dziewiarskich (Treści cyfrowych)

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich w stosunku do wszystkich oferowanych na stronie rebecadelana.pl Treści cyfrowych, w tym kursów dziewiarskich online.

 • Dostarczenie Treści cyfrowych w formie elektronicznej oraz świadczenie usługi nie pociąga za sobą konieczności ponoszenia kosztów dostawy.
 • Płatności za Treści cyfrowe, jakimi są kursy dziewiarskie, dostępne na stronie rebecadelana.pl, realizowane są wyłącznie za pośrednictwem serwisu PayPal. W obu serwisach możliwe jest dokonywanie płatności kartą kredytową. Dodatkowe formy płatności, takie jak przedpłata na konto, lub przelew tradycyjny dedykowane są produktom mającym postać fizyczną, takim jak włóczki i akcesoria, gotowe wyroby dziewiarskie, zestawy do samodzielnego wykonania.
 • W przypadku przerwania płatności za pośrednictwem PayPal, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. W takim przypadku Klient, jeżeli w dalszym ciągu jest zainteresowany zakupem, może złożyć kolejne zmówienie.
 • Produkty posiadające formę cyfrową i przesłane online nie podlegają zwrotom. Szczegółowo zagadnienie to regulują: art. 16 ust. 2 pkt 2 oraz art. 35 Ustawy o ochronie praw konsumenta z dn. 2 marca 2000 r.
 • Zamówienia na Treści cyfrowe realizowane są natychmiast po odnotowaniu wpłaty na konto, lub maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. Sprzedający gwarantuje stały dostęp do materiałów przewidzianych w ramach kursów online.

Regulamin Konta w Sklepie rebecadelana.pl

Definicje

“Konsument” – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
“Konto” – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Usługobiorca może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
“Usługobiorca” – każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.
“Usługobiorca uprzywilejowany” – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
“Regulamin” – niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Rebeca de Lana – Manufaktura, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://rebecadelana.pl/.
“Usługodawca” – Małgorzata Jabłońska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAŁGORZATA JABŁOŃSKA REBECA DE LANA – MANUFAKTURA, CHUCHERIA – BIŻUTERIA HANDMADE, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9580452828, nr REGON 220200830, ul. Migdałowa 13, 81-589 Gdynia.

Kontakt z Usługodawcą

 • Adres pocztowy: ul. Migdałowa 13, 81-589 Gdynia,
 • Adres e-mail: sklep@rebecadelana.pl,
 • Telefon kontaktowy: +48 530 630 070.

Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

Warunki i informacje ogólne

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: sklep@rebecadelana.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: sklep@rebecadelana.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Regulamin Newslettera Sklepu rebecadelana.pl

Definicje

“Konsument” – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
“Newsletter” – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
“Sklep” – sklep internetowy Rebeca de Lana – Manufaktura prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://rebecadelana.pl/.
“Usługobiorca” – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
“Usługobiorca uprzywilejowany”  – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
“Usługodawca” – Małgorzata Jabłońska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAŁGORZATA JABŁOŃSKA REBECA DE LANA – MANUFAKTURA, CHUCHERIA – BIŻUTERIA HANDMADE, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9580452828, nr REGON 220200830, ul. Migdałowa 13, 81-589 Gdynia.

Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@rebecadelana.pl.
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).

6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.