Niniejsza strona wraz z odnośnikami do załączonych dokumentów zawiera regulamin (“Regulamin”), na podstawie którego sprzedawane są produkty (każdy zwany dalej “Produktem”) dostępne w Sklepie internetowym pod adresem www.rebecadelana.pl (“Sklep”). Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Sprzedającym jest Rebeca de Lana – Manufaktura, prowadzony przez Małgorzatę Jabłońską, z siedzibą w Gdyni ul. Migdałowa 13. Przed zakupem w sklepie internetowym należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonując zakupu któregokolwiek z Produktów w Sklepie, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Kupującego wiążące.

 • 1 Definicje

 1. “Dzień roboczy” – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy
 2. “Kupujący” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. “Konsument” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. “Sprzedający” – Rebeca de Lana – Manufaktura, właściciel Małgorzata Jabłońska, adres ul. Migdałowa 13, 81-589 Gdynia, NIP 9580452828, REGON 220200830
 5. “Adres pocztowy” – nazwa instytucji lub imię i nazwisko, ulica, aleja lub osiedle, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj (w przypadku wysyłek zagranicznych)
 6. “Dowód zakupu” faktura, paragon lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosowanymi przepisami prawa.
 7. “Termin realizacji” – informacja podana przy produkcie w dniach roboczych. 
 8. “Zamówienie” – oświadczenie woli złożone przez Kupującego w sklepie lub drogą elektroniczną w celu zakupienia od Sprzedającego Produktu.
 9. “Umowa” – umowa zawarta poza lokalem Sprzedającego lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących
 10. “Produkt dostępny w sklepie” – Produkt, który w karcie sprzedaży posiada informację o dostępności co najmniej 1 sztuki.
 11. “Produkt na zamówienie” – Produkt, który jest dopasowany do potrzeb Kupującego (np. rozmiar Produktu, kolorystyka) i ustalany indywidualnie z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 12. “Konto” – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonym przez niego Zamówieniu w Sklepie. 13. “Formularz rejestracji” – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 14. “Formularz zamówienia” – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 15. “Koszyk” – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 16. “Produkt” – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 2 Warunki i informacje ogólne

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę Produktów. Złożenie w Sklepie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów za każdym razem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. 

Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Szczegółowe koszty dostawy zawarte są w zakładce „Płatności”

Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Produkty wolne od wad

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 • 3 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu)

i kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić  zamówienie w określonym terminie 
 • 4 Wykonanie umowy sprzedaży

4.1 Produkty dostępne w sklepie:

Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Kupujący ma prawo, możliwość oraz powinność zapoznania się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy Kupujący składa Zamówienie w Sklepie

Zamówienie może być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Aby Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu zostało zrealizowane w sposób prawidłowy, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionych Produktów.

Realizacja Zamówienia następuje w terminie określonym na karcie Produktu i jest liczona od  momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zamówień złożonych z wielu Produktów czasem realizacji zamówienia będzie najdłuższy z terminów określonych na kartach produktów. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku wyboru przez Klienta: -płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane -płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia a w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy będzie najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4.2 Produkty na zamówienie:

Produkty na zamówienie dotyczą wyłącznie działalności wytwórczej marki Rebeca de Lana.

Istnieje możliwość złożenia indywidualnego Zamówienia na Produkty, różniące się kolorem, rozmiarem lub wzorem od oferowanych w Sklepie.

W celu ustalenia atrybutów Produktu na zamówienie konieczny jest kontakt ze Sprzedającym poprzez pocztę elektroniczną (sklep@rebecadelana.pl). 4.2.a Produkty na zamówienie będące modyfikacją koloru, rozmiaru lub wzoru Produktów w ofercie Sklepu:

Po otrzymaniu od Konsumenta na pocztę elektroniczną szczegółowych informacji dotyczących Produktu na zamówienie Sprzedający dokonuje wyceny Produktu na zamówienie oraz określa czas realizacji o czym informuje Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych.

W przypadku akceptacji przez Konsumenta wyceny oraz czasu realizacji Produktu na zamówienie Sprzedający rozpoczyna pracę nad Produktem, który jest tworzony w przewidzianym przez Sprzedającego terminie realizacji.

Po wytworzeniu Produktu na zamówienie, Sprzedający wysyła Kupującemu link do Produktu w celu sfinalizowania sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Kupujący ma obowiązek dokonania zakupu Produktu na zamówienie za pośrednictwem Sklepu zgodnie z informacją otrzymaną pocztą elektroniczną od Sprzedającego. 4.2.b Produkty na zamówienie będące realizacją indywidualnego, niestandardowego projektu Konsumenta: Po otrzymaniu od Konsumenta na pocztę elektroniczną szczegółowych informacji dotyczących Produktu na zamówienie Sprzedający dokonuje wyceny Produktu na zamówienie oraz określa czas realizacji o czym informuje Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych.

W przypadku akceptacji przez Konsumenta wyceny oraz czasu realizacji Produktu na zamówienie Sprzedający rozpoczyna pracę nad Produktem, który jest tworzony w przewidzianym przez Sprzedającego terminie realizacji dopiero po otrzymaniu na konto Sklepu 100% ceny produktu i kosztów przesyłki.

Po wytworzeniu Produktu na zamówienie, Sprzedający wysyła Kupującemu informację o terminie wysłania Produktu.

 • 5 Zakładanie konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail i hasło wybrane przez Konsumenta, opcjonalnie dane adresowe i dane do faktury. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 7.

 • 6 Formy płatności i metody dostawy

Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

-Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

 

-Przelew tradycyjny – do realizacji zamówienia Sprzedający przystępuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto. W zależności od banku operacja może trwać 1-2 dni robocze. Przelew należy dokonać na następujące konto:

 

mBank

29 1140 2004 0000 3802 7454 4175

Rebeca de Lana – Manufaktura Malgorzata Jabłońska

ul. Migdałowa 13

81-389 Gdynia

 

W tytule przelewu uprzejmie prosimy o podanie numeru zamówienia podanego w wiadomości elektronicznej potwierdzającej dokonanie zakupu. 

-Płatność online – szybki przelew elektroniczny. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

 

Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

-Odbiór osobisty w siedzibie firmy

-Kurier Inpost

-Kurier DPD

-Poczta Polska przesyłka ekonomiczna / priorytetowa

-Paczkomat Inpost

 • 7 Odstąpienie od umowy

7.1 Odstąpienie od umowy w przypadku otrzymania niewadliwego Produktu przez Kupującego, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego rebecadelana.pl, przysługuje, na podstawie przepisów prawa (art. 27 Prawa konsumenckiego z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34), bez podania przyczyny w terminie do 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy wygasa natychmiast po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, pismem wysłanym pocztą elektroniczną na adres sklep@rebecadelana.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi odstępującemu od umowy otrzymanie oświadczenia, na adres poczty elektronicznej podany przy zawieraniu umowy lub inny jeśli został podany w złożonym oświadczeniu.

Konsument ma obowiązek zwrócić na adres Sprzedającego Produkty będące przedmiotem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dniu od dnia, w którym odstąpił od umowy, wraz z dołączonym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta, na który Sklep ma zwrócić zapłatę.

Zwracane w tym trybie Produkty muszą zostać zwrócone do Sprzedającego w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami oraz zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Sprzedający nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dostarczonego przez Konsumenta ma obowiązek sprawdzić czy zwracany Produkt nie został uszkodzony i jest w stanie niezmienionym.

W przypadku gdy Produkt spełnia wymienione powyżej wymagania Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, włączając koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na numer konta podany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy

Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

7.2 Odstąpienie od Umowy przez Sprzedającego

Sprzedający ma możliwość odstąpienia od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kupującego o zaistniałej sytuacji i natychmiastowo dokonać zwrotu wszelkich dokonanych przez Kupującego płatności

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty wcześniej przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi dodatkowymi kosztami

 

 • 8 Procedura reklamacji

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 11 niniejszego Regulaminu.

 • 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

9.3 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 10 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 • 11 Newsletter
  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Rebeca de Lana – Manufaktura. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344).
  2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie towarów Rebeca de Lana – Manufaktura, aktualnych promocjach, nowych wpisach na blogu oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Rebeca de Lana – Manufaktura. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
  3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 7.
 •  12 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Rebeca de Lana – Manufaktura, Małgorzata Jabłońska,

ul. Migdałowa 13,

81-366 Gdynia

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@rebecadelana.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 603383897

Konsument może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Konsument może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 0900 – 2000 w dni powszednie.

 •  13 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.