Procedura reklamacji

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w  Regulaminie Sklepu adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 11  Regulaminu Sklepu.

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy w przypadku otrzymania niewadliwego Produktu przez Kupującego, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.rebecadelana.pl, przysługuje, na podstawie przepisów prawa (art. 27 Prawa konsumenckiego z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34), bez podania przyczyny w terminie do 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy wygasa natychmiast po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, pismem wysłanym pocztą elektroniczną na adres sklep@rebecadelana.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi odstępującemu od umowy otrzymanie oświadczenia, na adres poczty elektronicznej podany przy zawieraniu umowy lub inny jeśli został podany w złożonym oświadczeniu.
Konsument ma obowiązek zwrócić na adres Sprzedającego Produkty będące przedmiotem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dniu od dnia, w którym odstąpił od umowy, wraz z dołączonym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta, na który Sklep ma zwrócić zapłatę.
Zwracane w tym trybie Produkty muszą zostać zwrócone do Sprzedającego w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami oraz zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Sprzedający nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dostarczonego przez Konsumenta ma obowiązek sprawdzić czy zwracany Produkt nie został uszkodzony i jest w stanie niezmienionym.

W przypadku gdy Produkt spełnia wymienione powyżej wymagania Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, włączając koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na numer konta podany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy
Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Odstąpienie od Umowy przez Sprzedającego

Sprzedający ma możliwość odstąpienia od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kupującego o zaistniałej sytuacji i natychmiastowo dokonać zwrotu wszelkich dokonanych przez Kupującego płatności.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty wcześniej przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi dodatkowymi kosztami.